Termeni si Conditii

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.

Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și S.C. BAZILRES S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. In privinta prelucrarii datelor dumneavostra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website: www.bazzil.ro. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website.

Vizitarea website-ul www.bazzil.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Website-ul www.bazzil.ro este administrat de SC BAZILRES S.R.L.. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/159/2017, având CUI RO37004672, cu sediul în Suceava, str. Marasesti 48 B. Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la website si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. S.C. BAZILRES S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul „utilizator” al website-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului www.bazzil.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
  încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SC BAZILRES S.R.L. sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua S.C. BAZILRES S.R.L. care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea S.C. BAZILRES S.R.L.
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua S.C. BAZILRES S.R.L. prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. Disponibilitatea Serviciului S.C. BAZILRES S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. S.C. BAZILRES S.R.L. nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. S.C. BAZILRES S.R.L. poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului.

Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Drepturile de autor (Copyright) Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de S.C. BAZILRES S.R.L. sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a S.C. BAZILRES S.R.L. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea S.C. BAZILRES S.R.L. sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei S.C. BAZILRES S.R.L. aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de S.C. BAZILRES S.R.L. și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de S.C. BAZILRES S.R.L. prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. S.C. BAZILRES S.R.L. își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea websitelui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita S.C. BAZILRES S.R.L. sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: contact@bazzil.ro.

Politica de confidențialitate

Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului, disponibile pe website, precum si ale Politicii de Confidentialitate, dispobinile pe website: www.bazzil.ro. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), S.C. BAZILRES S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei. S.C. BAZILRES S.R.L., prin intermediul website-ului www.bazzil.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la contact@bazzil.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență SUCEAVA, STR. MARASESTI 48 B – BAZZIL RESTAURANT. S.C. BAZILRES S.R.L. se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare. S.C. BAZILRES S.R.L. nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. S.C. BAZILRES S.R.L. nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului. Responsabilități privind produsele S.C. BAZILRES S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Limitarea răspunderii S.C. BAZILRES S.R.L. nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă S.C. BAZILRES S.R.L. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor wesite-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență SUCEAVA, STR. MARASESTI 48 B sau la adresa de e-mail contact@bazzil.ro. Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. S.C. BAZILRES S.R.L. nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său. Litigii Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. BAZILRES S.R.L.

În cazul unor eventuale conflicte între S.C. BAZILRES S.R.L. și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea si utilizarea acestui website,plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.bazzil.ro.

Denunțarea Contractului și anularea Comenzii

Având în vedere natura perisabilă a Ofertei, Clientul nu va avea dreptul să denunțe Contractul. Comenzile nu se pot anula de Client prin intermediul bazzil.ro. Clientul poate să Anuleze Comanda către Restaurant numai în cazul în care Restaurantul indică în mod explicit că Anularea Comenzii de către Client este posibilă.

Restaurantul are dreptul să anuleze Comanda, de ex. dacă Oferta nu mai este disponibilă, în cazul în care Clientul a transmis un număr de telefon incorect sau inoperabil sau alte date de contact incorecte, sau în cazul forței majore

În cazul în care Clientul plasează o Comandă falsă (de exemplu prin indicarea de date de contact incorecte, prin neplată sau prin neprezentarea la locația de livrare sau ridicare, pentru a primi Comanda) sau nu îndeplinește în alt mod obligațiile acestuia conform Contractului, BAZZIL.RO va avea dreptul să refuze orice Comenzi viitoare de la un asemenea Client.

BAZZIL.RO are dreptul să refuze Comenzile și să anuleze Contractele în numele Restaurantului, dacă există orice suspiciune rezonabilă referitoare la corectitudinea sau autenticitatea Comenzii sau a datelor de contact. Dacă BAZZIL.RO anulează o Comandă care s-a plătit deja, BAZZIL.RO va transfera suma plătită în același cont din care s-a efectuat plata. În cazul în care Clientul plasează Comenzi care par false sau frauduloase, BAZZIL.RO poate raporta acest fapt la poliție.

Clientul poate refuza comanda în maximum 5 minute de la plasarea comenzii pe site-ul www.bazzil.ro. În cazul în care comanda este deja achitată online, rambursarea se va efectua întotdeauna în același cont cu cel din care s-a efectuat plata. Dacă s-a ales plata numerar, clientul nu va avea de achitat nimic.

Plata

În momentul încheierii Contractului conform prevederilor din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți, Clientul are obligația să plătească Restaurantului Comanda, BAZZIL.RO acționează în calitate de mandatar pentru a percepe contravaloarea comenzii, nefiind beneficiarul plății.

BAZZIL.RO plătește comisionul și urmează să factureze comisionul către Restaurant.

Conform prevederilor din acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți, rambursarea (parțială) a unei plăți online va fi posibilă numai în cazul în care Comanda nu se poate livra (integral).

Rambursarea se va efectua întotdeauna în același cont cu cel din care s-a efectuat plata.

Restaurantul a autorizat BAZZIL.RO să accepte plata online de la Client, în numele Restaurantului.

Restaurantul are obligația de a deține un cont bancar în lei.